• Start  »  
 • Aktualności  »  
 • MATURA 2023R. -OPŁATY ZA KOLEJNE PODEJŚCIE DO EGZAMINU

MATURA 2023R. -OPŁATY ZA KOLEJNE PODEJŚCIE DO EGZAMINU

OPŁATY

19.1.2023

Opłaty za egzamin MATURALNY/zwolnienie

Konto przeznaczone do wnoszenia opłat za egzamin maturalny:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

ul. Zielińskiego 57

53-533 Wrocław

nr rachunku: 90 1010 1674 0032 9022 3100 0000

tytule przelewu muszą się znaleźć następujące informacje: 

 • imię, nazwisko, PESEL osoby zobowiązanej do wniesienia opłaty,

 • nazwa przedmiotu/przedmiotów, za które wniesiono opłatę.

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

 absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla

 absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. „Kolejny raz” oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym / dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

 Obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę, spoczywa na absolwencie. Informacja o opłatach jest zamieszczona w ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika). W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z dyrektorem szkoły albo z właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.

 Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

 Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 7 marca 2023 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (numer rachunku zostanie podany 1 stycznia 2023 r.).

 W tytule wpłaty należy podać: imię, nazwisko, nr PESEL oraz nazwy przedmiotów, których dotyczy opłata.

 Kopię dowodu wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi OKE oraz dyrektorowi szkoły w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 7 marca 2023 r.

 Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

 Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z opłaty za egzamin maturalny osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek, jeżeli dochód ten nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615, z późn. zm.) oraz w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna z dnia 13 sierpnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1481), tj. 674,00 zł.

 Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny (załącznik 26) składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 31 grudnia 2022 r. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (np. oświadczenie o liczbie członków w rodzinie, zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy lub dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub inny dokument potwierdzający korzystanie z tego zasiłku).

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail InsERT programy dla firm
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.